luni, 27 iulie 2009

Din nou despre Rezidentiat...

Dupa o lunga perioada de acalmie, pe site-ul Ministerului Sanatatii au aparut noi vesti despre examenul de rezidentiat. Nimic definitiv, insa asa mai stim ca mai traiesc si cei de pe acolo.

Despre ce e vorba? Ei bine, nu e nimic altceva decat un PROIECT de Ordonanta privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Cum spuneam, nimic definitiv, insa pe cale de a deveni, iar cum la noi nimic nu e mai definitiv decat ceva provizoriu, probabil este un proiect de luat in seama, zic eu.

Una peste alta, ne este oferita ocazia de a comenta impricinatul proiect, ne este oferita ocazia sa ne aducem contributia in ceea ce ne va privi pe noi in mod direct:


"Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise
pe adresa:
propuneri@ms.ro,Termenul limita
pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii
pe site a textului proiectului de act normativ [Contact: Aurora Prunescu 021.255.15.74.Afisat de la 24.07.2009 pana la 23.08.2009]".


Mai jos voi copy-paste-ui textul proiectului, asa ca tineti-va bine, textul nu e tocmai scurt. Aviz celor neinteresati de subiect: just ignore it! Deci: rabdare si tutun, urmeaza textul luat ca atare de pe site-ul MS:


– PROIECT de Ordonanţă privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului –

CAPITOLUL I

Rezidenţiatul

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale

Art. 1.
- (1) Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar
pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi
farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile
cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi
farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
(2) Prin excepţie de la
alin. (1), rezidenţiatul cu timp parţial asigură pregătirea numai în
specialitatea medicină de familie.
(3) Specialităţile şi durata pregatirii
prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 2. -
(1) Rezidenţiatul se organizează în urmatoarele forme: pe locuri, pe posturi şi
cu timp parţial, avand o durată cuprinsă între 3-7 ani, în funcţie de
specialitate.
(2) Pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de
pregătire teoretică şi practică fiind normată integral ca activitate
didactică.
Art. 3. - (1) Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în
rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi prin concurs naţional, iar admiterea în
rezidenţiatul cu timp parţial, prin test de selecţie, potrivit unor metodologii
aprobate în acest sens.
(2) Rezultatele concursului naţional de rezidenţiat
pe locuri şi pe posturi, precum şi rezultatele selecţiei pentru rezidenţiatul cu
timp parţial se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii, iar cei care
promoveaza concursul sau testul selectiei, dupa caz, devin rezidenti în
specialitatea respectiva.
(3) Absolventii facultatilor de medicina promotia
2010 si ulterioare au acces la formarea prin rezidentiat specialitatea de
familie in baza unei metodologii aprobate prin HG.
Art. 4. - (1) Înscrierea la
concursul de rezidenţiat pe locuri şi posturi, precum şi selecţia în
rezidenţiatul cu timp parţial se fac cu taxă, al cărei cuantum se aprobă prin
ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Sumele încasate
din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Naţional de Perfecţionare în
Domeniul Sanitar Bucuresti şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de
personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat sau
selectiei în rezidentiatul cu timp partial. Sumele rămase disponibile se
reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
Art. 5. -
(1) Preparatorii universitari medici, medici dentişti şi farmacişti, confirmaţi
în rezidenţiat, efectuează pregătirea în rezidenţiat în afara normei de bază
didactice şi fără a fi salarizaţi ca rezidenţi.
(2) Medicii, medicii
dentişti şi farmaciştii, care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau
asistenţi universitari în instituţii de învăţământ superior medical,
medico-dentar sau farmaceutic, se confirmă în rezidenţiat în specialitatea
disciplinei. Confirmarea în rezidenţiat a celor care ocupă prin concurs posturi
de preparatori sau asistenţi universitari la disciplinele fără corespondent în
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă medicală se face după susţinerea concursului de rezidenţiat
şi alegerea unei specialităţi conform punctajului. Rezidenţii care promovează
prin concurs în posturi de preparatori sau asistenţi universitari îşi pot
continua pregătirea în specialitatea obţinută prin concurs de rezidentiat, după
obţinerea specialităţii corespondente disciplinei în care au obţinut postul
didactic.
(3) Pierderea calităţii didactice anulează drepturile obţinute în
baza prevederilor alin. (2).
Art. 6. - (1) Nici un medic, medic dentist sau
farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialitati sau în
forme de rezidentiat distincte.
(2) Calitatea de rezident încetează în
urmatoarele situatii:
a). la data finalizarii programului de pregatire în
rezidentiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de
rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a
pregătirii rezidentului;
b). pe durata pregatirii, prin oricare din cazurile
de incetare a contractului individual de munca prevazute de lege;
c). prin
renuntare expresa, formulata în scris catre Ministerul Sănătăţii;
d). în caz
de incompatibilitate;
e). alte cazuri prevazute de lege.
(3) Prin
incompatibilitate, în sensul prevazut de alin.(2) lit. d), se intelege situatia
în care un rezident, pe parcursul pregatirii, sustine un alt concurs de
rezidentiat, fiind admis, sau este selectat în rezidentiatul cu timp
partial.
(4) Rezidentul care se afla intr-o situatie de
incompatibilitate are obligatia de a aduce la cunostinta Ministerul Sănătăţii
aceasta situatie, în scris, în termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia
sau, dupa caz, de la data intrarii în vigoare a prezentului act normativ
.
(5) în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la alin.(4),
rezidentul trebuie sa opteze pentru pregatirea intr-o singura specialitate.
(6) În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu isi
exprima optiunea potrivit alin.(5) iar starea de incompatibilitate continuă să
existe, se considera de drept ca acesta a renuntat la calitatea de rezident
dobandita anterior aparitiei starii de incompatibilitate, acest fapt fiind
constatat de catre Ministerul Sănătăţii.
Art. 7. - Pe perioada pregatirii în
rezidentiat, medicii rezidenti nu au acces la celelalte forme de învăţământ
postuniversitar medical uman de specialitate, respectiv: specializarea pentru
dobândirea unei alte specialităţi în afara celei de bază şi programe de studii
complementare în vederea obtinerii de atestate.
Art. 8. - (1) Întreaga
activitate de pregătire prin rezidenţiat se desfăşoară sub autoritatea
Ministerului Sănătăţii.
(2) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucuresti are rolul de a coordona, la nivel national, intreaga
activitate de pregătire prin rezidenţiat din centrele universitare şi unităţile
sanitare acreditate, asigurand logistica necesara organizarii şi desfasurarii
concursului naţional de rezidenţiat pe locuri şi pe posturi, precum şi a
selecţiei pentru rezidenţiatul cu timp parţial.
Art. 9. - (1) Pregătirea în
rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor
universitare cu facultăţi de medicină generală, medicină dentară şi farmacie
acreditate.
(2) Centrele universitare cu facultăţi de medicină generală,
medicină dentară şi farmacie acreditate, propun Centrului Naţional de
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucuresti coordonatorii de program de
rezidentiat, directorii de program, precum şi responsabilii de formare.
Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al
ministrului educaţiei, cercetării şi inovarii.
(3) Pentru îndeplinirea unor
sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază,
directorii de program de rezidenţiat medicină de urgenţă şi responsabii de
formare în rezidenţiat medicină de urgenţă care nu deţin funcţii didactice pot
beneficia, în conformitate cu prevederile legale, de plata unei indemnizaţii.
Art. 10. - (1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară, pentru fiecare
specialitate, conform unui curriculum national de pregătire şi unui barem de
manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, obligatorii şi unice pe
ţară.
(2) Regulamentul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat se aproba
prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei,
cercetării şi inovarii.
(3) Curriculum-urile sunt propuse de universitatile
de medicina şi farmacie acreditate, prin Centrul Naţional de Perfecţionare în
Domeniul Sanitar Bucureşti, avizate de comisiile consultative de specialitate
ale Ministerului Sănătăţii şi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii
şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovarii.
(4) Curriculum-urile
aprobate se transmit tuturor institutiilor de invatamant şi unităţilor sanitare
acreditate să desfăşoare pregătirea în rezidentiat şi se aplică integral tuturor
rezidenţilor aflaţi în pregătire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul
specialităţilor medicale, medicodentare şi farmaceutice pentru reţeaua de
asistenţă medicală.
(5) Activitatea de pregătire teoretică şi practică,
reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi
terapeutice, este consemnată în doua documente cu caracter obligatoriu,
netransmisibile, denumite Carnetul de rezident şi Caietul de monitorizare a
pregătirii rezidentului.
(6) Rezidenţiatul cu timp parţial în specialitatea
medicină de familie are durata totala, curriculum de pregatire, barem de
manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice identice cu cele
prevăzute pentru rezidenţiatul pe locuri, respectiv rezidentiatul pe post, în
specialitatea medicină de familie, asigurand acelaşi nivel şi aceeaşi calitate a
pregătirii în specialitate ca şi formele de rezidentiat continuu pe baza de
program integral, mentionate.
Art. 11. - Pe perioada pregătirii, rezidenţii
pot închiria un loc de cazare în căminele universitare sau spaţiile de cazare
anexate spitalelor universitare ori clinice acreditate din centrul unde au fost
repartizaţi sau detaşaţi, în conditiile legii.
Art. 12. - Rezidenţii
efectuează pregătirea de specialitate în unităţi sanitare publice acreditate, în
cabinete medicale individuale de medicină de familie acreditate, nominalizate de
Ministerul Sănătăţii, în baza propunerilor universităţilor de medicină şi
farmacie şi în funcţie de capacităţile de pregătire ale unităţilor sanitare
acreditate, precum şi în cele ale ministerelor cu reţea sanitară proprie.
Criteriile şi procedurile de acreditare şi reacreditare pentru fiecare
specialitate aparte se propun ministrului sănătăţii spre aprobare de către
comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
Art. 13
. - (1)
Salarizarea şi alte drepturi de personal ale rezidenţilor, pe perioada
pregătirii în rezidenţiat, se suportă în totalitate de la bugetul de stat, cu
excepţia rezidenţiatului cu timp parţial.
(2) Drepturile prevazute la alin.
(1) se acordă prin unităţile sanitare cu care rezidenţii pe locuri respectiv pe
post, au încheiat contract individual de muncă pe durata determinată, în baza
documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la
care se efectuează pregătirea.
(3) Incepand cu anul III de pregatire în
specialitate, rezidenţii pot fi incluşi în linia de gardă, în afara programului
normal de lucru, pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă
care detine calitatea de indrumator sau responsabil de formare, dupa caz.
(4) Rezidenţii care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru
sunt salarizaţi pentru această activitate de către unitatea sanitară unde
efectuează garda, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 14. - (1) Pentru
fiecare dintre specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialităţilor
medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medical,
comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, cu avizul Colegiului
Medicilor, Colegiului Medicilor Dentisiti şi respectiv Colegiului Farmacistilor,
dupa caz, elaboreaza un model standard de Fisa a postului rezidentului, cu
caracter general obligatoriu, care sa cuprinda drepturile, obligaţiile şi
limitele de competenta ale acestuia.
(2) în functie de particularitatile sau
specificul unitatii sanitare care are incadrati rezidenti, acest model standard
de fisa a postului este adaptat la nivelul fiecarei unitati sanitare de catre
sefii de sectii clinice – coordonatori sau directori de program de rezidentiat,
cu aprobarea managerului, pastrandu-se insa continutul general
obligatoriu.
Art. 15. - (1) Etapa ulterioara incheierii pregatirii în
rezidentiat o constituie examenul pentru obtinerea titlului de medic, medic
dentist şi respectiv farmacist specialist, cuprinzand o proba scrisa şi probe
clinice/practice.
(2) Examenul se organizează în centrele universitare cu
facultăţi de medicină generală, medicină dentară şi farmacie acreditate, în care
s-a efectuat pregatirea, se susţine în faţa unei comisii de specialişti propuse
de către universitatile de medicina şi farmacie acreditate, cu avizul colegiilor
profesionale şi numite prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3) La examen se
pot prezenta doar medicii, medicii dentisti sau farmacistii care au efectuat
integral programul de pregătire, fapt certificat de către coordonatorul sau
directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a
Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului. În mod excepţional, la
examen se pot prezenta şi rezidenti aflati în ultimele 6 luni dinaintea
finalizarii integrale a pregatirii, pe baza propunerii coordonatorului sau
directorului de program de rezidentiat şi numai cu aprobarea ministrului
sănătăţii.
(4) Examenul poate fi sustinut în termen de maximum 5 ani de la
data incheierii programului de pregatire, astfel cum este certificata în
conditiile alineatului precedent.
(5) După promovarea examenului, Ministerul
Sănătăţii eliberează absolventilor acestui examen un certificat de specialist în
specialitatea în care au promovat examenul, care atesta calitatea de medic
specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, dupa caz.
(6) Metodologia desfăşurării probelor examenului pentru obtinerea titlului
de medic, medic dentist şi respectiv farmacist specialist se aprobă de catre
Ministerul Sănătăţii.

SECŢIUNEA a 2-a Rezidenţiatul pe locuri

Art. 16. - (1) Admiterea în rezidentiatul pe locuri se face
prin concurs national organizat de catre Ministerul Sănătăţii la nivelul celor
sase universitati de medicina şi farmacie: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova,
Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, în sesiune unica, în trimestrul IV al fiecarui
an.
(2) Concursul se organizează pe domeniile medicină, medicină dentară şi
farmacie / pe grupe de specialitati, în baza unei metodologii aprobate prin
ordin al ministrului sănătăţii.
(3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii
care promovează concursul organizat pentru rezidenţiatul pe locuri şi aleg loc
în specialitate sunt confirmati prin ordin al ministrului sănătăţii, devenind
rezidenţi în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul universitar ales.
Art. 17. - (1) Rezidenţiatul pe locuri se organizează pentru un număr de
locuri în acord cu necesităţile din teritoriu.
(2) Medicii, medicii dentişti
şi farmaciştii confirmaţi în rezidenţiat încheie un contract individual de muncă
pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului în specialitatea
aleasa, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru
rezidenţiat.


SECŢIUNEA a 3-a Rezidenţiatul pe post


Art. 18. – (1) Rezidenţiatul pe post se organizează în funcţie de
numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice din reţeaua
Ministerului Sănătăţii, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie în
specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale,
medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă
medicală.

(2) Rezidenţiatul pe post se poate organiza numai pentru unităţi sanitare
publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurării asistenţei
medicale. Pentru reşedinţa de judeţ se nominalizează numai specialităţile şi
unităţile sanitare care funcţionează cu 75% sau mai puţin din numărul de
personal normat pe locuri de muncă în unitatea sanitară respectivă, stability
pentru medici, medici dentişti sau farmacişti. Pentru celelalte unităţi din
judeţ se nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care
funcţionează cu 75% sau mai puţin din numărul de personal normat pe locurile de
muncă din localitatea respectivă, stability pentru medici, medici dentişti sau
farmacişti.

(3) Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post
se aprobă annual prin ordin al ministrului
sănătăţii.

(4) Pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau
centre medicale clinice, precum şi pentru spitalele regionale nu se organizează
rezidenţiat pe
post.
(5)
Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4), rezidenţiatul pe post pentru
specialitatea medicină de urgenţă se organizezază în funcţie de numărul de
posture solicitate de unităţile sanitare publice, cu încadrarea în normativul de
personal.

(6) Rezidenţii care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează
rezidenţiat în condiţiile alin. (1)-(3) încheie contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul
respectiv, în condiţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare.

(7) Specialiştii formaţi în urma promovării concursului de rezidenţiat pe
post, încheie un contract individual de muncă cu unitatea sanitară publică care
a publicat postul respective, înainte de începerea pregătirii în rezidenţiat.
Prin acest contract se prevăd:
a) posibilitatea
ca rezidentul să fie retribuit suplimentar faţă de salariul de resident, de
către unitatea sanitară respectivă, pe perioada pregătirii în
rezidenţat;
b) obligaţia de a lucra la unitatea
sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă cel puţin un
număr de ani cu durata corespunzătaore pregătirii în
rezidenţiat:
c) negocierea condiţiilor
salariale pe care unitatea le va asigura medicului pentru perioada prevăzută în
contract.
(8) Obligaţia prevăzută la alin. (7) lit. b) se stabileşte prin act
adiţional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor Art. 193,
din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiei asumate îl obligă pe
acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa
profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în
rezidenţiat, precum şi la restituirea primei de instalare, proporţional cu
perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la
contractul colectiv de muncă.
(9) Prevederile alin (7) nu se aplică în cazul
în care prin reorganizare este desfiinţată unitatea sanitară în care se află
postul în care este confirmat ca rezident.
(10) Restructurarea unităţilor
sanitare prin reducerea numărului de posturi nu atrage anularea prevederilor
alin. (7).


SECŢIUNEA a 4-a Rezidenţiatul cu timp parţial

Art. 19. - (1) Admiterea în rezidenţiatul cu timp parţial
se face prin examen de selecţie organizat de Ministerul Sănătăţii. La acesta
formă de rezidenţiat au acces medicii de medicină generală cu drept de liberă
practică dobandit anterior anului 2005 şi care la data selectiei desfăşoară
activitate medicală în baza contractelor individuale de muncă sau a contractelor
incheiate cu casele de asigurari de sanatate.
(2) Selecţia şi pregatirea în
rezidenţiatul cu timp parţial se organizează în baza unei metodologii aprobate
prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3) Medicii de medicină generală cu
drept de liberă practică selectaţi în rezidenţiat cu timp parţial se confirmă
prin ordin al ministrului sănătăţii ca medici rezidenţi în specialitatea
medicină de familie, avand obligatia de a desfasura în continuare activitate
medicală în baza contractelor prevazute la alin.(1).


CAPITOLUL II

A doua specialitate

Art. 20. -
(1) Posesorii certificatului de specialist pot obţine a doua specialitate numai
cu taxă, prin urmatoarele modalitati:
a) prin susţinerea unui nou concurs de
rezidenţiat, cu respectarea prevederilor legale;
b) prin inscrierea la
programul de pregatire în a doua specialitate, pentru oricare din specialitatile
prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi
farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, conform facultăţii
absolvite.
Art. 21.
- (1) Programul de pregătire în a doua specialitate se efectuează cu frecvenţă
şi are durată totală, curriculum de pregătire şi barem de manopere, proceduri,
tehnici diagnostice şi terapeutice identice cu cele prevăzute pentru programul
de pregatire prin rezidenţiat. Programul asigură acelaşi nivel şi aceeaşi
calitate a pregătirii de specialitate ca şi programul de rezidenţiat în
specialitatea respectivă.
(2) Stagiile de pregătire efectuate în prima
specialitate, similare ca durată şi continut, care se regăsesc în curriculum-ul
de pregatire al celei de-a doua specialităţi, se echivaleaza. Echivalarea se
realizeaza de catre Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar
Bucuresti, în baza propunerii coordonatorului de program în cea de-a doua
specialitate.
Art. 22. - Posesorii certificatului de specialist în specialităţi asimilate
efectuează pregătire în specialitatea de asimilare, fără concurs de rezidenţiat
şi fără taxă.


CAPITOLUL III

Drept de liberă practică


Art. 23. - (1) Începând cu promoţia 2005 de absolvenţi licenţiaţi ai
facultăţilor de medicină, dobândirea dreptului de liberă practică se face după
promovarea examenului de medic specialist.
(2) Medicii rezidenţi care nu
finalizează stagiul de rezidenţiat în specialitatea obţinută prin concurs pot
continua pregătirea în specialitatea medicină de familie. Prezentarea la
examenul de medic specialist se face, după caz, la finele completării pregătirii
în specialitatea medicină de familie sau după parcurgerea integrală a
curriculum-ului de pregătire în această specialitate.
(3) Medicii confirmaţi
specialişti în altă specialitate decât specialitatea medicină de familie, aflaţi
în situaţie de reconversie profesională, pot obţine certificatul de medic
specialist medicină de familie după efectuarea unui stagiu de pregătire de
minimum 6 luni în unităţi sanitare acreditate pentru pregătirea în rezidenţiatul
de medicină de familie şi după promovarea examenului de medic specialist
organizat de Ministerul Sănătăţii.
(4) În vederea aplicării prevederilor
alin. (3), coordonatorul de program de rezidentiat în medicina de familie
analizează în ce măsură formarea de specialist, precum şi experienţa
profesională însuşită pot înlocui formarea prin rezidenţiat în specialitatea
medicină de familie şi stabileşte durata stagiului de pregătire în specialitatea
medicină de familie care urmează a fi efectuat.
(5) Durata şi conţinutul
pregătirii în specialitatea medicină de familie, prevăzute la alin. (2)-(4),
precum şi prezentarea la examenul de medic specialist se aprobă de către
Ministerul Sănătăţii.
Art. 24. - Absolvenţii facultăţilor de medicină care
au finalizat pregatirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de
specialitate pot fi încadraţi cu contract individual de muncă în cabinete
medicale individuale, sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică,
beneficiind de încadrarea pe funcţia de medic şi de salarizarea corespunzătoare
ultimului an de rezidenţiat, în funcţie de specialitatea în care au fost
confirmaţi medici rezidenţi.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 25. - (1) Absolvenţii facultăţilor de medicină,
medicină dentară şi farmacie, licenţiaţi anterior promoţiei 2005 dobândesc drept
de liberă practică după finalizarea stagiaturii cu durată de un an.
(2) Pe
perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru absolvenţii facultăţilor de
medicină, medicină dentară şi farmacie licenţiaţi anterior promoţiei 2005 se
suportă de la bugetul de stat.
Art. 26. - Începând cu promoţia 2005,
absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină dentară şi farmacie obţin
dreptul de liberă practică odată cu dobândirea licenţei.
Art. 27. - (1)
Înscrierea la concursurile de rezidenţiat se poate face şi imediat după
promovarea examenului de licenţă sau/şi înaintea finalizării anului de
stagiatură, în vederea asigurării posibilităţii obţinerii specializărilor la
vârste mai apropiate de tendinţele actuale ale standardelor internaţionale.
(2) Absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi
farmacie anterior promoţiei 2005, care devin rezidenţi în condiţiile prevăzute
la alin. (1), dobândesc dreptul de liberă practică după un an de rezidenţiat,
conform prevederilor legale anterioare.
Art. 28. - (1) Pentru rezidentii
aflati în pregatire, forma rezidentiat pe post, se mentine obligatia prevazuta
în actele aditionale la contractele individuale de munca, respectiv de a lucra
la unitatea sanitară publică cu care au încheiat contractul individual de muncă
cel puţin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în
rezidenţiat.
(2) Rezidentii pe post isi desfasoara şi finalizeaza pregatirea
potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.
Art. 29. - Specialiştii care au
efectuat programul de pregatire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obtine a
doua specialitate, după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la
contractul de muncă.
Art. 30. - (1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii
cetăţeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele
aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene pot efectua
specializare în rezidentiat prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii,
cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialităţile prevăzute în
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă medicală.
(2) Specializarea se face cu respectarea
duratei şi curriculum-ului de pregătire prevăzute pentru rezidenţiatul în
specialitatea respectivă în România.
(3) Examenul de specialitate se
organizează de catre Ministerul Sănătăţii, la sfârşitul specializării, cu
respectarea condiţiilor prevăzute pentru finalizarea rezidenţiatului, în sesiune
comuna.
Art. 31. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu afectează drepturile
câştigate de medici, medici dentişti şi farmacişti, potrivit legislaţiei
anterioare.
(2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se
elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin.
Art. 32. -
Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului
nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008, precum şi orice alte
prevederi contrare.


Atat deocamdata.

Multa bafta,
Anca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Lasa un suvenir: